top of page

Proje Başarısında Yazılım Test Stratejisi

Yazılım proje yöneticileri, proje faaliyetleri sonunda, hedefledikleri bütçe ve takvim içerisinde hatalardan arındırılmış ve kendisinden beklenen işlevleri yerine getiren yazılımların geliştirilmesini isterler. Proje yaşam döngüsü boyunca yerine getirilen tüm faaliyetler bu hedefe yönelik gerçekleştirilen eylemlerdir.


Bir yazılımın hatalardan arındırılmış ve beklenen işlevleri yerine getirdiğinin gösterilmesi proje faaliyetleri içerisinde gerçekleştirilen yazılım testlerinin temel amacıdır. Yazılım testleri, bu temel amacı yerine getirirken aynı zamanda projelere beklenen bütçe ve zaman içerisinde kalması yönünde pozitif yönde katkı sağlar. Bu nedenle yazılım testlerinin iyi anlaşılması, projelerde doğru şekilde uygulanması proje başarılarını arttıracaktır. Projelerde yazılım testlerinden en üst seviyede fayda edilmesinin yolu, proje içerisinde iyi tanımlanmış ve doğru uygulanan bir test stratejisine bağlıdır.


Test stratejisi, bir yazılım projesinde, test hedeflerine nasıl ulaşılacağını ve bu hedeflere ulaşmak için geliştirilecek olan yazılımın özelliğine göre hangi testlerin hangi seviyede icra edileceğinin tanımlanmasıdır.  İyi bir test stratejisinde test sürecinin ve projenin meydan okuma noktaları açık bir şekilde ifade edilerek bu noktalar için yapılacaklar net şekilde tanımlanır.


Test stratejisinin belirlenmesi test planlamanın ilk adımı olarak gerçekleştirilir. Tüm testlerin planlanması belirlenen bu strateji üzerinden gerçekleştirilir. Test stratejisi belirlenirken proje içerisinde kullanılacak olan test araçları, her bir test seviyesi düşünülerek testlerin başlama/ durdurma/ yeniden başlama kriterleri, test tamamlanma kriterleri, test faaliyetleri için varsayımlar, testleri destekleme yönünde icrâ edilecek olan eylemler ve tüm test süresince ne tür dokümantasyonun üretileceği tanımlanır. Bu tanımlardan hareketle test planları detaylandırılır ve belgelendirilir. Daha sonra bu planlara uygun şekilde test faaliyetleri gerçekleştirilir.


Test planlanmasının ilk adımı test stratejisinin belirlenmesi olduğundan ilk aşamada gerçekleştirilen bu adımda yapılan yanlışlar proje açısından test sürecinden beklenen hedeflere ulaşılamamasına, test sürecinde tekrarlı işlerin yapılmasına ve böylece fazla ve/veya etkin olmayan kaynak kullanımına, dolayısı ile proje hedeflerinden sapmaya ve/veya süresinin uzamasına neden olmaktadır.


Test stratejisinin belirlenmesinde bazı hatalar yapılmaktadır. Özellikle kurumsal firmalarda görülen hatalardan biri  “her projeye benzer test stratejisinin” uygulanmasıdır.  Projelerin doğal yapısı gereği her proje kendine ait karakteristik özelliklere sahiptir. Bu nedenle bir projede başarılı olan bir test stratejisi, diğer bir projede aynı başarıyı gösteremeyebilir. Kurumlar her projeye aynı test yöntemlerini uygulamama yaklaşımını sistematik hale getirmek için projeleri önem derecesi, proje özelliği veya risk seviyesi gibi kriterlere göre sınıflandırabilirler. Bu sınıflandırmaya göre her bir sınıf için ortak test stratejisi yaklaşımı belirlenebilir. Kurumların bu yaklaşımı sınıflandırmanın doğru yapılma başarısına bağlıdır.


Yapılan diğer hatalardan biri de test stratejisi belirlenirken çözüm modüllerinin önem/kritiklik/risk/zorluk derecelerinin düşünülmemiş olmasıdır. Bu dereceler dikkate alınmadığı durumlarda genelde kolay test edilen kısımlar tekrar tekrar test edilirken, test edilmesi zor ama önemli/riskli/kritik alanlara yeterli derecede test edilmeden geçilebilmektedir. Bu da canlıya hata yüklü her an patlamaya hazır bir yazılım gönderilmesi demektir.


Test strateji belirlenmesinde düşülen diğer bir hata esnek bir test stratejisinin belirlenememesidir. Eğer bir projede bu durum var ise her seviye testte geliştirilen tüm test durumları koşturulmaya ve hepsinin sonucunun görülmesine çalışılır. Oysaki zaman yönünden ve efor yönünden sıkıntıya girmiş olan bir projede esnek ve etkin bir test stratejisi ile başarılı yazılımlar teslim edilebilir. Böyle bir durum için test stratejisi içerisinde test durumlarının ve test senaryolarının önceliklendirilmesi ve/veya derecelendirilmesi ile aşılabilir. Kalan zaman ve efor etkin bir şekilde kullanılmış olur.


Sonuç olarak başarılı projeler için doğru ve esnek bir test stratejisinin belirlenmesi önemlidir. Bu stratejinin belirlenmesi Test Yöneticisinin sorumluluğunda olmasına rağmen başarılı bir stratejinin ortaya çıkması için Proje Yöneticisi, İş Analisti, Test Ekibi ve alan uzmanları diğer etkin aktörlerdir. Tüm bu aktörler, kurum kültürünü göz önüne alarak test stratejisini projenin yapısına uygun belirleyecek şekilde birlikte çalışarak belirlemelidirler. Başarılı bir test stratejisi ile daha başarılı ve daha az hata içeren yazılım ürünleri geliştirilecektir. Bu da daha memnun müşteriler demektir.

654 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page